Osobní údaje

V Národní rozvojové bance, a.s., IČO: 448 48 943, se sídlem Jeruzalémská 964/4,
110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1329 (dále také jen „my“ nebo „banka“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V informacích níže naleznete, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich klientech, uchazečích o zaměstnání v naší bance, osob, které nás osobně navštíví, a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Informace o zpracování osobních údajů

 • Informace o zpracování osobních údajů klientů.
  Více informací o zpracování osobních údajů klientů a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.
  Více informací o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů osob v monitorovaných nebo provozovaných prostorách.
  Více informací o zpracování osobních údajů uvedených osob a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním internetových stránek.
  Více informací o zpracování osobních údajů osob a využívajících internetové stránky a jejich právech zde.

Správce

Správcem osobních údajů je Národní rozvojová banka, a.s. Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese jeho sídla, nicméně Vám doporučujeme, abyste se v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obraceli přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Národní rozvojové banky, a.s., jehož kontaktní údaje naleznete níže a také v každé z Informací o zpracování osobních údajů.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
 • Právo na přístup
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo podat stížnost
 • Právo na přenositelnost
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním (pokud jste jej udělili)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů banky můžete kontaktovat ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, či cokoliv jiného.

Žádost o uplatnění práva

 • žádost lze podat na předepsaném formuláři, který je dostupný zde. Doporučujeme pro žádosti využívat tento formulář, neboť tak předejdete opomenutí vyplnit některý důležitý údaj
 • na jedné žádosti je možno uplatnit výkon pouze jednoho práva
 • rychlému, efektivnímu a správnému vyřízení žádosti napomůže, pokud budou v žádosti vyplněny o žadateli i nepovinné údaje. Nebude-li uvedeno rodné číslo, je třeba věnovat větší pozornost vyplnění pomocných identifikačních údajů
 • žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění samozřejmě budeme žadatele informovat
S ohledem na potřebu zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů a možná rizika zneužití osobních údajů při přenosu údajů mezi námi a subjekty údajů, stanovujeme níže způsoby, kterými lze přijmout a reagovat na žádosti o uplatnění práva.
Tyto způsoby zohledňují nutnost jednoznačného ověření identity osoby podávající žádost a také zajišťují bezpečný způsob přenos dat od nás k této osobě. Žádostem podaným jinak než níže stanovenými způsoby nebude moci být vyhověno a žadatel bude na tuto skutečnost upozorněn a rovněž informován o možnostech správného způsobu podání žádosti.

Pro podání žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby

 • osobně na kterékoli pobočce banky, v provozní době banky (seznam poboček a provozní doba banky jsou k dispozici na www.nrb.cz)
 • doporučenou poštovní zásilkou na adresu:
  Národní rozvojová banka, a.s.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
  (podpis žadatele nebo jeho zástupce musí být úředně ověřen, v případě zástupce musí být přiložen originál plné moci zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem)
 • e-mailem na adresu dpo@nrb.cz (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem)
 • datovou schránkou: w9hdkyj

Pro zaslání nebo převzetí odpovědi na žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby

 • osobně na zvolené pobočce banky, v provozní době banky (seznam poboček a provozní doba banky jsou k dispozici na www.nrb.cz)
 • doporučenou poštovní zásilkou do vlastních rukou žadatele nebo jeho zástupce
 • datovou schránkou žadatele nebo jeho zástupce
Pokud žadatel neurčí v žádosti preferovaný způsob odpovědi, bude mu odpověď zaslaná doporučenou poštovní zásilkou.

Dotazy týkající se zpracování osobních údajů

Ve věci dotazů ohledně záležitostí ochrany osobních údajů, které nelze vyřešit podáním žádosti o uplatnění práva, nebo je touto cestou řešit nechcete, ;můžete pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktovat také těmito prostředky:
 • poštovní zásilkou na adresu:
  Národní rozvojová banka, a.s.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
 • e-mailem na adresu: dpo@nrb.cz

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
ÚOOÚ sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.